« www.tkk.fi

Siirry sivun sisällön alkuun
Noppa-projektin esittely

Projektin taustaa ja esittely

Projektin tavoitteena oli luoda TKK:n kaikkille opiskelijoille ja opettajille työkalu, joka kattaa kaikki opetuksen ja opiskelun työvaiheet siinä määrin, kun ne ovat kursseille yhteisiä. Kokonaisuuteen kuuluu useita eri tietojärjestelmiä, jotka toimivat yhteen. Tämä tarkoittaa käytännön kannalta sitä, että esimerkiksi Oodista löytyvää tietoa voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä ilman käsin tapahtuvaa kopiointia. Järjestelmien välille toteutettiin myös kertakirjautuminen, jolloin käyttäjät eivät tarvitse erillisiä salasanoja eri järjestelmiin, eikä käyttäjätunnusta ja salasanaa tarvitse syöttää uudelleen toiseen järjestelmään siirryttäessä.

Kaikille kursseille yhteisten asioiden lisäksi osalla kursseista on pitkälti kurssin aiheeseen tai luonteeseen sidoksissa olevia erityistarpeita. Nämä asiat ovat jatkossakin tarkoituksenmukaista ratkaista kurssin haluamalla tavalla. Tarkoituksena oli siis tarjota yhtenäinen, helppokäyttöinen ja luotettava tapa kaikille kursseille yhteisten asioiden hoitamiseksi TKK:n mittakaavassa.

Sähköinen oppimisympäristö

Portaali opettajan näkökulmasta

Opettajille Noppa-järjestelmä tarjoaa helpon ja luotettavan tavan hoitaa kurssin käytännön asioita sekä automaattisen tavan siirtää tietoa eri järjestelmien välillä. Esimerkiksi Oodista löytyviä kurssikuvauksia hyödynnetään kurssin www-sivuilla olevassa kurssiesitteessä. Niinpä sisältöä ei tarvitse ylläpitää monessa eri paikassa, vaan muutos välittyy automaattisesti muihin järjestelmiin.

Opettajille on myös tarjolla valmiita työkaluja esimerkiksi kurssiesitteen, kurssitiedotuksen, kurssin aikataulun, oppimateriaalin jakamisen ja tulosten julkaisua varten.

Portaali opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijoille järjestelmä tarjoaa helpon tavan seurata kurssien tapahtumia ja hoitaa opiskeluun liittyviä käytännön asioita. Sen sijaan, että opiskelija joutuisi seuraamaan lukuisia eri www-sivustoja ja ilmoitustauluja pysyäkseen ajan tasalla, saa hän omiin kursseihinsa liittyvät asiat hoidetuksi kätevästi yhdestä paikasta.

Portaali TKK:n näkökulmasta

TKK:n kannalta Noppa tehostaa toimintaa säästämällä suuren joukon manuaalista työtä. Se myös yhtenäisti erittäin hajanaisia käytätöjä ja säästää näin opettajien ja opiskelijoiden aikaa varsinaiseen opetukseen ja opiskeluun. Yhtenäinen ulkoasu ja tapa hoitaa kaikille kursseille yhteisiä asioita parantaa myös näiden asioiden hallittavuutta ja auttaa luomaan yhtenäistä imagoa myös TKK:n ulkopuolelle.

Projektin vaiheet

Koska kyseessä on erittäin laaja hanke, on sen toteutus jaettu useisiin eri vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe piti sisällään suunnittelu- ja määrittelytyön. Tämä vaihe tehtiin erittäin läheisessä yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa, jotta järjestelmästä saadaan heidän tarpeitaan vastaava. Tässä vaiheessa selvitettiin myös tarpeiden keskinäinen tärkeysjärjestys, jotta ensimmäiseksi saadaan toteutetuksi järjestelmään kriittisimmät toiminnot.

Opettajien ja opiskelijoiden tarpeiden tutkimisen jälkeen laadittiin Noppa-portaalin konseptisuunnitelma. Tämän konseptin päälle ryhdyttiin rakentamaan varsinaista käyttöliittymää yhteistyössä Adage Oy:n kanssa. Portaalin prototyypille tehtiin käytettävyystestit. Testien tarkoituksena oli oli löytää käytettävyysongelmia prototyypistä, jotta nämä ongelmat voidaan korjata ennen portaalin varsinaista toteutusta.

Tämän jälkeen järjestettiin tarjouskilpailu portaalin varsinaisesta sovelluskehitykestä. Tämän tarjouskilpailun voitti Cerion Solutions Oy Turusta. Järjestelmän pilotointikäytön aloitus on suunniteltu syyslukukauden 2007 toiseen periodiin, joka alkaa 1. marraskuuta. Varsinaiseen tuotantokäyttöön siirrytään, kun järjestelmä on pilotoinnissa todettu toimivaksi.

Järjestelmän toiminnallisuutta on tämän jälkeen tarkoitus kasvattaa vuosittain, kunnes se tarjoaa kattavan kanavan kaikkien opetukseen ja opiskeluun liittyvien toimintojen tekemiseksi. Myös projektin ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä opetuksen ja opiskelun tarvekartoituksia on tarkoitus päivittää opetus- ja opiskelutapojen muuttuessa. Järjestelmän on siis tarkoitus elää pitkällä aikavälillä toimintatapojen mukana.

Osallistu

Koska lopputuloksena on tarkoitus saada aikaiseksi järjestelmä josta on todella hyötyä opettajille ja opiskelijoille, niin järjestelmää tehdään tiiviissä yhteistyössä heidän kanssa. Opettajien ja opiskelijoiden tarpeet pyritään huomioimaan haastattelujen ja keskustelujen avulla, sekä pitämällä näiden ryhmien edustajat tiivisti mukana käytännön työskentelyssä koko projektin kestoajan.

Palautetta voi myös antaa suoraan sähköpostilla osoitteeseen mle (at) tkk.fi, joka tulee tämän projektin vetäjille (Teemu Toivonen, Heikki Hallantie ja Markus Sipilä), tai millä tahansa muulla haluamallaan tavalla.

Myös suora vaikuttaminen projektin lopputulokseen on mahdollista osallistumalla työskentelyyn, ja kaikkea tämän tyyppistä apua arvostetaan suuresti.